Your browser does not support JavaScript!
:::
:::
專任教師

 

 

王鐘賢  教授兼系主任
Wang, Jong-Shyan
分機:5748
                                                       more

 

 

張雅如 教授
Chang, Ya-Ju 
分機:5515
mail:yjchangpt@gmail.com
web神經肌肉學術研究室 
web:教學講義下載                                        more  

林燕慧 副教授
Lin, Yang-Hua
分機:5438
作業上傳 ftp://10.50.21.195/
                                                               more

劉文瑜 副教授
Liu, Wen-Yu
分機:3492
mail:wylpt@mail.cgu.edu.tw 
web:小兒物理治療研究室
web:教學講義下載

web:獎勵課程  CQ-HRQL-CP20051123

                                                                   more

陳喬男 副教授
Chen, Chiao-nan
分機:3718
mail:cnchen@mail.cgu.edu.tw

                                                                  more

鄭智修 副教授
Cheng, Chih-Hsiu 
分機:3714
mail:chcheng@mail.cgu.edu.tw 
web: 骨骼肌肉系統研究室

                                                                 more

 

林佩欣 助理教授
Lin, Pay-Shin 
分機:3393
mail:pslin@mail.cgu.edu.tw 
web:老人與長期照護研究室
web: 健康老化與照護學程
    
                                                                 more

   

連恒裕 助理教授
Lien, Hen-Yu
分機:5741
mail:hyl@mail.cgu.edu.tw 
web:動作控制學術研究室

                                                                 more

莊育芬 助理教授
Chuang, Yu-Fen
分機:5487
mail:chuang@mail.cgu.edu.tw
web:小兒物理治療研究室
班級留言板:http://tw.club.yahoo.com/clubs/CGU-PT101/

                                                                 more

 


陳治中 助理教授
Chen, Chih-Chung
分機:3767
mail:jackccchen@mail.cgu.edu.tw    

                                                                 more

莊麗玲 助理教授
Chuang, Li-Ling
分機:3177
mail:lchuang@mail.cgu.edu.tw 

                                                                 more

                                                

謝宗勳 助理教授
Hsieh, Tsung-Hsun
分機:3860
mail:hsiehth@mail.cgu.edu.tw

                                                              more

 

瀏覽數